Titulinis
Kalbu kursai Studijos užsienyje Verslui Kitos paslaugos Apie mus

UAB „Kalba.Lt“ mokymo paslaugų pirkimo taisyklės

 

MOKYMO PASLAUGŲ ĮSIGIJIMAS

 1. Pardavėjas, UAB „Kalba.Lt“, juridinio asmens kodas 235980580, buveinės adresas Vytauto pr. 32, Kaunas, tel. Nr. +370 687 47211, el. paštas [email protected] internetiniame tinklapyje www.kalba.lt  pateikia mokymo paslaugas, kurias galima įsigyti, nurodo paslaugų kainas bei kitą aktualią informaciją.
 2. Pirkėjas – veiksnus pilnametis asmuo arba juridinis asmuo pasirenka norimą paslaugą ir sumokėjęs nurodytą paslaugos kainą, ją įsigyja.
 3. Paslaugos įsigijimas atliekamas sumokant visą paslaugos kainą arba jos dalį, jei tokia galimybė suteikiama.
 4. Mokėjimai atliekami per Payserą atsiskaitymų sistemą, elektroninę bankininkystę ar  naudojantis kitomis mokėjimo sistemomis.
 5. Per vieną darbo dieną po paslaugos kainos apmokėjimo su Pirkėju susisiekia Pardavėjo atstovas, kuris suteikia visą informaciją apie mokymų paslaugos teikimą, atsiunčia Pirkėjui sąskaitą ir/arba Mokymų paslaugos sutartį (toliau Sutartis) pasirašymui.
 6. Kilus klausimams Pirkėjas su Pardavėjo atstovu gali susisiekti telefonu +370 610 11009 arba el. paštu [email protected].
 7. Kalbų mokymų paslaugos pradedamos teikti tik po Sutarties pasirašymo.
 8. Prieš patvirtindamas užsakymą Pirkėjas turi susipažinti ir patvirtinti, kad susipažino su šiomis taisyklėmis bei Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis/ privatumo politika.

MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

 1. Mokymo paslaugos teikiamos pagal www.kalba.lt tinklapyje pateiktą grafiką arba su Pardavėjo atstovu iš anksto suderintu laiku.
 2. LR atsakingoms institucijoms sustabdžius neformaliojo švietimo veiklų vykdymą arba nurodžius švietimo veiklas vykdyti per nuotolį, mokymo paslaugų teikimas nestabdomas, ir yra toliau vykdomas nuotoliniu būdu.
 3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis aktualios redakcijos Pardavėjo  Vidaus tvarkos taisyklių, kurios kartas nuo karto gali būti Pardavėjo pakeičiamos, mokymo paslaugų teikimo taisyklių bei visuotinai pripažintų etikos, higienos ir kultūros principų.
 4. Pasirinkto kalbų mokymo baigiamasis vertinimas yra suminis ir skaičiuojamas išvedant tarpinių testų rezultatų vidurkį procentine išraiška. Norint gauti mokymo (kurso) baigimo pažymėjimą, Pirkėjas turi išklausyti ne mažiau kaip 75% atitinkamam pasirinktos paslaugos mokymo lygiui numatytų valandų ir jo baigiamojo vertinimo rezultatas turi būti ne mažesnis kaip 60 %.
 5. Pardavėjas neatsako už Pirkėjui suteiktų mokymo žinių įsisavinimą.

PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA

 1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos atsisakyti įsigytų paslaugų, pateikdamas Pardavėjui pareiškimą. Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine Sutarties atsisakymo forma.
 2. Kai paslaugos pagal Sutartį nebuvo pradėtos teikti, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas.
 3. Kai paslaugos, Pirkėjo prašymu, buvo pradėtos teikti nepasibaigus 14-ame punkte nustatytam Sutarties atsisakymo terminui, Pirkėjas, kuris atsisako Sutarties, privalo atlyginti Pardavėjui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Pirkėjas pateikė Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą.
 4. Jei Pirkėjas, pasinaudodamas numatyta teise, Sutartį nutraukia vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos – Pirkėjas privalo pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Pardavėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir 1 (vieno) mėnesio mokymo kainos dydžio sumą, kuri laikytina kompensaciją išlaidų, kurias Pardavėjas patyrė, norėdamas įvykdyti Sutartį, iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Pirkėjo momento.
 5. Pirkėjui neatvykus į mokymo užsiėmimą arba pavėlavus į užsiėmimą ilgiau nei 20 min., Pardavėjo paskirtas dėstytojas turi teisę atsisakyti jam vesti atitinkamą užsiėmimą ir dėl šios priežasties neįvykęs užsiėmimas nėra kompensuojamas (Pirkėjas privalo mokėti visą pasirinkto mokymo kainą, įskaitant įkainį už užsiėmimą, kuris neįvyko dėl šiame punkte aptartų priežasčių) ir nėra įvykdomas kitu laiku.
 6. Mokymų, į kuriuos papildomai įtraukta apgyvendinimo paslauga, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį bei atsisakyti Vykstantį asmenį siųsti į Mokymus raštiškai informuodamas Pardavėją. Tokiu atveju, Pirkėjo sumokėta avansinės įmokos dalis 200 Eur (du šimtai eurų) lieka Pardavėjui, o likusieji sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui. Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria, kad šiame punkte numatytu atveju negrąžinama pinigų suma yra laikoma kompensacija išlaidų, kurias Pardavėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, patyrė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Pirkėjo momento.
 7. Kai Pirkėjas Sutartį nutraukia iki  Mokymų pradžios ir atsisako Vykstantį asmenį siųsti į Mokymus, jam pagal Sutartį sumokėti pinigai grąžinami tokia tvarka: gavus Pirkėjo pranešimą likus iki Mokymų pradžios daugiau nei 21 dienai – 50% nuo Pirkėjo sumokėtos Kainos dalies, neįskaitant avansinės įmokos; nuo 20 iki 16 dienų – 25% nuo Pirkėjo sumokėtos Kainos dalies, neįskaitant avansinės įmokos; likus 10 ir mažiau dienų – pinigai negrąžinami. Vykstančiajam asmeniui susirgus (ligos atveju pateikus medicininę pažymą), pinigų grąžinimo sąlygos Šalių sutariamos atskirai raštu.
 8. Kilus problemoms dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos paslaugos, kreipkitės el. paštu [email protected]. Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).