UAB „Kalba.Lt“, toliau vadinama Vykdytoju, ir Mokymo paslaugų pirkėjas, toliau vadinama Užsakovu, kurie po vieną vadinami Šalimi, o kartu sutartyje vadinami Šalimis, sudarėme šią mokymų sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1 Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti Užsakovui pasirinkto mokymo organizavimo ir vykdymo paslaugas (kitaip toliau tekste vadinamos paslaugomis) Vykdytojo patalpose, o Užsakovas įsipareigoja už paslaugas sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

1.1.1 Užsakovas šiuo patvirtina, kad į pasirinktame mokyme dalyvaus pats kaip Dalyvis arba į mokymus atsiųs kitą asmenį, vaiką/globotinį.

1.1.2 Pasirinkto mokymo atžvilgiu taikomų garantijų ir akcijų sąlygos pateikiamos Vykdytojo interneto svetainėje www.kalba.lt. Užsakovas patvirtina, kad yra susipažinęs su pasirinkto mokymo atžvilgiu taikomų garantijų ir akcijų sąlygomis.

1.2 Pasirinkto mokymo trukmė, laikas, kurso aprašymas nurodomi Vykdytojo interneto svetainėje www.kalba.ltPasirinkto mokymo metu rašomi diagnostiniai testai ir mokymo programos pabaigoje – vienas baigiamasis testas. Šalys susitaria, kad norint gauti mokymo (kurso) baigimo pažymėjimą, Dalyviui reikia išklausyti ne mažiau kaip 75% atitinkamam pasirinktos paslaugos mokymo lygiui numatytų valandų ir išlaikyti baigiamąjį testą (Dalyvio baigiamojo testo rezultatas negali būti mažesnis nei 60%).

1.3 Jei organizuojami mokymai, į kuriuos papildomai įtraukta apgyvendinimo paslauga Vykdytojas taip pat pasirūpina, kad Vykstančio asmens (Dalyvio) atžvilgiu būtų teikiamos šios papildomos paslaugos:

1.3.1 Mokymų metu Vykstančiajam asmeniui užtikrinama gyvenamoji vieta 2-3-4 vietų kambariuose su patogumais ir maitinimas 4 kartus per dieną;

1.3.2 Laisvu nuo Mokymų metu organizuojama kultūrinė laisvalaikio programa, bei užtikrinama Vykstančiojo asmens priežiūra.

1.3.3 Klientas Sutarties pasirašymo dieną (išskyrus jeigu Šalys susitaria dėl kitos datos) pateikia Vykdytojui užpildytą registracinę anketą.

2. Vykdytojo teisės ir pareigos

2.1 Vykdytojas organizuoja ir vykdo Užsakovo pasirinktą mokymą remdamasis Vykdytojo sudaryta mokymo programa.

2.2 Jeigu Vykdytojo paskirtas dėstytojas Sutartyje nustatytu laiku negali vesti mokymo užsiėmimų, Vykdytojas įsipareigoja neįvykusius užsiėmimus įvykdyti kitu tarp Šalių suderintu laiku atsižvelgiant į kitiems grupės (kuriai priskirtas Dalyvis) dalyviams priimtiną laiką.

2.3 Dalyviui neatvykus į mokymo užsiėmimą arba pavėlavus į užsiėmimą ilgiau nei 20 min., Vykdytojo paskirtas dėstytojas turi teisę atsisakyti jam vesti atitinkamą užsiėmimą ir dėl šios priežasties neįvykęs užsiėmimas nėra kompensuojamas (Užsakovas privalo mokėti visą pasirinkto mokymo kainą Sutarties 4.4. punkte aptarta tvarka, įskaitant įkainį už užsiėmimą, kuris neįvyko dėl šiame punkte aptartų priežasčių) ir nėra įvykdomas kitu laiku.

2.4 Baigus Sutartyje nustatytą mokymo programą, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, pateikia išvadą apie Dalyvio lankomumą ir pažangumą.

2.5 Mokymų, į kuriuos papildomai įtraukta apgyvendinimo paslauga, Dalyviui nesilaikant Mokymus vykdančių dėstytojų, už Mokymus atsakingų Vykdytojo darbuotojų bei laisvalaikio organizatorių nurodymų, apgyvendinimo įstaigos ar kitos vietos, kur vykdomi Mokymai ar nakvoja Vykstantis asmuo, vidaus tvarkos taisyklių taip pat Mokymų vidaus tvarkos taisyklių, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštiškai apie tai informuodamas Užsakovą ir atsisakyti vykdyti Mokymus Vykstančiajam asmeniui. Tokiu atveju, Sutartis laikoma nutraukta nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Sutarties nutraukimo pagal šį punktą atveju, Kliento pagal šios Sutarties nuostatas sumokėti pinigai lieka Vykdytojui. Vykdytojas ir Klientas susitaria, kad šiame punkte numatytu atveju negrąžinami pinigai yra laikomi kompensacija išlaidų, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą.

3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas įsipareigoja pasirinkto mokymo metu laikytis Vykdytojo vidaus tvarkos taisyklių, mokymo paslaugų teikimo taisyklių bei visuotinai pripažintų etikos, higienos ir kultūros principų.

3.2. Užsakovas įsipareigoja už jam paslaugas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka, tinkamai vykdyti kitas pagal Sutartį tenkančias pareigas.

3.3. Kai ši Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu ar ne prekybos vietoje, Užsakovas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta 3.3.3. punkte, išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos atsisakyti Sutarties, pateikdamas Vykdytojui pareiškimą.

3.3.1. Užsakovui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties pagal šį punktą, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti sudarytą Sutartį.

3.3.2. Kai paslaugos pagal Sutartį nebuvo pradėtos teikti, Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Užsakovo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, turi grąžinti Užsakovui visas šio sumokėtas sumas.

3.3.3. Kai paslaugos Užsakovo prašymu buvo pradėtos teikti nepasibaigus šiame punkte nustatytam Sutarties atsisakymo terminui, Užsakovas, kuris atsisako Sutarties, privalo atlyginti Vykdytojui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Užsakovas pateikė Vykdytojui pranešimą apie Sutarties atsisakymą.

3.4. Jei Užsakovas, pasinaudodamas Sutarties 3.3. punkte numatyta teise, Sutartį nutraukia vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos – Užsakovas privalo pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir 1 (vieno) mėnesio mokymo kainos dydžio sumą, kuri laikytina kompensaciją išlaidų, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.

3.5. Kai Mokymo paslaugų vaikams ir paaugliams Dalyvis mokymo užsiėmimus praleidžia ne trumpiau kaip 2 (dvi) savaites dėl ligos ir pateikia gydytojo pažymą, Užsakovui suteikiama neįvykusių užsiėmimų kainos dydžio nuolaida, atliekant mokėjimą pagal mokėjimo grafiką.

4. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1 Pasirinktos paslaugos mokymo kaina nustatoma pagal Vykdytojo interneto svetainėje www.kalba.lt pateiktą informaciją apie įkainius ir nuolaidas atsižvelgiant į elektroninėmis priemonėmis užfiksuotus Užsakovo pasirinkimus.

4.2 Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už paslaugas avansu visą mokymų paslaugų kainą pagal elektroniniu paštu pateiktą sąskaitą iki pirmojo užsiėmimo pradžios. Tik sumokėjus avansą, pradedamos teikti Sutartyje numatytos paslaugos.

4.3 Užsakovas, laiku neatlikęs mokėjimų pagal Sutartį, moka Vykdytojui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.4 Jeigu Užsakovas uždelsia sumokėti Vykdytojui priklausančias sumas ar tinkamai nevykdo kitų pagal Sutartį Užsakovui tenkančių pareigų, Vykdytojas įgyja teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą,  nutraukti Sutartį, prieš 2 (dvi) darbo dienas raštiškai apie tai informuodamas Užsakovą. Sutartį nutraukus šiame punkte numatytu atveju Užsakovas privalo pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir 1 (vieno) mėnesio mokymo kainos dydžio sumą, kuri laikytina kompensacija išlaidų, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą teikimo momento.

4.5 Jei Vykdytojo sudarytoje mokymo grupėje mokymo eigoje lieka mažiau Dalyvių nei nurodyta Sutartyje, Vykdytojas turi teisę mokymą pravesti greičiau (sumažindamas iki 25 % numatyto mokymo valandų skaičių), paliekant galioti nepakitusią  Sutartyje nurodytą paslaugos kainą.

4.6 Individualias mokymo paslaugas įsigijęs Dalyvis, įsipareigoja savo iniciatyva atšauktus užsiėmimus (kai laikomasi Sutartyje nurodytų terminų) perkelti į kitą su Vykdytoju suderintą laiką ir mokymą pabaigti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nurodytos mokymo baigimo datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui likusieji mokymo užsiėmimai nėra kompensuojami ir nėra Vykdytojo įvykdomi kitu laiku.

4.7 Individualias mokymo paslaugas įsigijęs Dalyvis, įsipareigoja pranešti Vykdytojui elektroniniu paštu arba telefonu jei negalės atvykti į mokymo užsiėmimą. Pranešimas laikomas tinkamu, jei Užsakovas Vykdytoją informuoja prieš vieną darbo dieną iki numatomo mokymo užsiėmimo. Pranešimas turėtų būti teikiamas ne vėliau kaip iki pranešimo teikimo darbo dienos 16 valandos.

4.8 Individualias mokymo paslaugas įsigijusiam Dalyviui neatvykus į mokymo užsiėmimą (kai Vykdytojui nepateikiama informacija Sutarties 4.7 punkte nurodytais terminais) arba pavėlavus į užsiėmimą ilgiau nei 20 min., Vykdytojo paskirtas dėstytojas turi teisę atsisakyti jam vesti atitinkamą užsiėmimą ir dėl šios priežasties neįvykęs užsiėmimas nėra kompensuojamas (Užsakovas privalo mokėti visą pasirinkto mokymo kainą, įskaitant įkainį už užsiėmimą, kuris neįvyko dėl šiame punkte aptartų priežasčių)  ir nėra įvykdomas kitu laiku, išskyrus, jeigu Šalys susitaria kitaip ir Užsakovas papildomai sumoka už pageidaujamą užsiėmimą.

5. Kitos sąlygos

5.1 Vykdytojas neatsako už Užsakovui suteiktų mokymo žinių įsisavinimą.

5.2 Nesurinkus minimalaus dalyvių grupės skaičiaus mokymų užsiėmimai yra perkeliami į vėlesnę su Užsakovu suderintą datą. Jeigu naujos datos suderinti nepavyksta daugiau kaip 2 mėnesius, tai Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštiškai informavus kitą Sutarties šalį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju, Vykdytojas privalo Užsakovui grąžinti už neįvykdytą mokymą sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos.

5.3 Sutartis įsigalioja nuo Užsakovo užregistravimo Vykdytojo interneto svetainėje www.kalba.lt ir registracijos patvirtinimo –pirmosios sąskaitos faktūros pateikimo elektroniniu paštu dienos ir galioja iki visiško prievolių pagal ją įvykdymo.

5.4 Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, ar kitaip su ja susiję, sprendžiami šalių susitarimu, o neradus abiem Šalims priimtino kompromiso, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.5 Pranešimai, sąskaitos ir dalykinė korespondencija tarp Užsakovo ir Vykdytojo, taip pat mokymo (kurso) baigimo pažymėjimas ir kiti su pasirinktu mokymu susiję dokumentai bus siunčiama šios Sutarties 6 straipsnyje nurodytais adresais. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys privalo viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 24 val.

UAB „Kalba.Lt“, toliau vadinama Vykdytoju, ir Karjeros paslaugų pirkėjas, toliau vadinama Užsakovu, kurie po vieną vadinami Šalimi, o kartu sutartyje vadinami Šalimis, sudarėme šią mokymų sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1 Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti Užsakovui pasirinktas karjeros paslaugas (kitaip toliau tekste vadinamos paslaugomis) Vykdytojo patalpose arba kitoje su Užsakovu sutartoje vietoje, o Užsakovas įsipareigoja už paslaugas sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

1.2 Pasirinktos karjeros paslaugos trukmė, forma aprašomi Vykdytojo interneto svetainėje www.kalba.lt.

2. Vykdytojo teisės ir pareigos

2.1 Vykdytojas organizuoja ir vykdo Užsakovo pasirinktą karjeros paslaugą remdamasis Vykdytojo sudaryta programa.

2.2 Jeigu Vykdytojo paskirtas darbuotojas nustatytu laiku negali vesti mokymo užsiėmimų, Vykdytojas įsipareigoja neįvykusius užsiėmimus įvykdyti kitu tarp Šalių suderintu laiku.

2.3 Dalyviui neatvykus į karjeros užsiėmimą arba pavėlavus į užsiėmimą ilgiau nei 20 min. be išankstinio įspėjimo, Vykdytojo paskirtas darbuotojas turi teisę atsisakyti jam vesti atitinkamą užsiėmimą ir dėl šios priežasties neįvykęs užsiėmimas nėra kompensuojamas (Užsakovas privalo mokėti visą pasirinkto karjeros užsiėmimo kainą Sutarties 4.4. punkte aptarta tvarka, įskaitant įkainį už užsiėmimą, kuris neįvyko dėl šiame punkte aptartų priežasčių) ir nėra įvykdomas kitu laiku.

3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1 Užsakovas įsipareigoja pasirinkto karjeros užsiėmimo metu laikytis Vykdytojo vidaus tvarkos taisyklių bei visuotinai pripažintų etikos, higienos ir kultūros principų.

3.2 Užsakovas įsipareigoja už jam paslaugas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka, tinkamai vykdyti kitas pagal Sutartį tenkančias pareigas.

4. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1 Pasirinktos paslaugos mokymo kaina nustatoma pagal Vykdytojo interneto svetainėje www.kalba.lt pateiktą informaciją,  apie įkainius ir nuolaidas atsižvelgiant į elektroninėmis priemonėmis užfiksuotus Užsakovo pasirinkimus.

4.2 Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už paslaugas avansu visą mokymų paslaugų kainą. Tik sumokėjus avansą, pradedamos teikti Sutartyje numatytos paslaugos.

4.3 Jeigu Užsakovas uždelsia sumokėti Vykdytojui priklausančias sumas ar tinkamai nevykdo kitų pagal Sutartį Užsakovui tenkančių pareigų, Vykdytojas įgyja teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą,  nutraukti Sutartį, prieš 2 (dvi) darbo dienas raštiškai apie tai informuodamas Užsakovą. Sutartį nutraukus šiame punkte numatytu atveju Užsakovas privalo pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms.

5. Kitos sąlygos

5.1 Vykdytojas neatsako už Užsakovui suteiktų mokymo žinių įsisavinimą.

5.2 Sutartis įsigalioja nuo Užsakovo užregistravimo Vykdytojo interneto svetainėje www.kalba.lt ir registracijos patvirtinimo – sumokėjimo už paslaugas  ir galioja iki visiško prievolių pagal ją įvykdymo.

5.3 Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, ar kitaip su ja susiję, sprendžiami šalių susitarimu, o neradus abiems Šalims priimtino kompromiso, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.4 Pranešimai, sąskaitos ir dalykinė korespondencija tarp Užsakovo ir Vykdytojo, taip pat su pasirinktu mokymu susiję dokumentai bus siunčiama šios Sutarties 6 straipsnyje nurodytais adresais. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys privalo viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 24 val.

  1. Mokymo paslaugų pirkėjas (toliau tekste – Duomenų subjektas), s u t i n k a, kad UAB „Kalba.Lt“, įmonės kodas 235980580, buveinės adresas Vytauto pr. 32, Kaunas, asmens duomenų valdytojo numeris P7518 (toliau tekste – Duomenų valdytojas) tvarkytų šio sutikimo 2 punkte išvardintus Duomenų subjekto asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas taip pat sutinka, kad UAB „Kalba.Lt“ kreiptųsi į jį elektroniniu paštu, telefonu ir kitomis priemonėmis tikslu informuoti apie UAB „Kalba.Lt“ teikiamas paslaugas ir sužinoti nuomonę apie minėtas paslaugas.
  2. Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų valdytojas šio sutikimo 1 punkte nustatytais tikslais tvarkytų šiuos Duomenų subjekto asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
  3. Duomenų subjektas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti netikslius, neišsamius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Duomenų subjektas turi teisę išreikšti raštu atvykęs į Duomenų valdytojo buveinės vietą.
  4. Duomenų valdytojas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  5. Šis sutikimas tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis suteikia Duomenų valdytojui teisę gauti bei teikti Duomenų subjekto asmens duomenis ir informaciją tiek kartų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
  6. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis galioja iki Duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo.