Pinigų grąžinimo sąlygos

UAB „Kalba.Lt“, toliau vadinama Vykdytoju, ir Mokymo paslaugų pirkėjas, toliau vadinama Užsakovu, kurie po vieną vadinami Šalimi, o kartu sutartyje vadinami Šalimis, susitaria šias pinigų grąžinimo sąlygas (toliau Sąlygas) už mokymo paslaugas:

  1. Kai Mokymo paslaugų sutartis sudaroma nuotoliniu būdu ar ne prekybos vietoje, Užsakovas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta 3. punkte, išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos atsisakyti Sutarties, pateikdamas Vykdytojui pareiškimą.
  2. Kai paslaugos pagal Sutartį nebuvo pradėtos teikti, Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Užsakovo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, turi grąžinti Užsakovui visas šio sumokėtas sumas.
  3. Kai paslaugos, Užsakovo prašymu, buvo pradėtos teikti nepasibaigus 1. punkte nustatytam Sutarties atsisakymo terminui, Užsakovas, kuris atsisako Sutarties, privalo atlyginti Vykdytojui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Užsakovas pateikė Vykdytojui pranešimą apie Sutarties atsisakymą.
  4. Jei Užsakovas, pasinaudodamas numatyta teise, Sutartį nutraukia vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos – Užsakovas privalo pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir 1 (vieno) mėnesio mokymo kainos dydžio sumą, kuri laikytina kompensaciją išlaidų, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.
  5. Kai Mokymo paslaugų vaikams ir paaugliams Dalyvis mokymo užsiėmimus praleidžia ne trumpiau kaip 2 (dvi) savaites dėl ligos ir pateikia gydytojo pažymą, Užsakovui suteikiama neįvykusių užsiėmimų kainos dydžio nuolaida, atliekant mokėjimą pagal mokėjimo grafiką.
  6. Mokymų, į kuriuos papildomai įtraukta apgyvendinimo paslauga, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį bei atsisakyti Vykstantį asmenį siųsti į Mokymus raštiškai informuodamas Vykdytoją. Tokiu atveju, Užsakovo sumokėta avansinės įmokos dalis 200 Eur (du šimtai eurų) lieka Vykdytojui, o likusieji sumokėti pinigai grąžinami Užsakovui. Vykdytojas ir Užsakovas susitaria, kad šiame punkte numatytu atveju negrąžinama pinigų suma yra laikoma kompensacija išlaidų, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.
  7. Užsakovui iki Mokymų pradžios nutraukus Sutartį bei atsisakius Vykstantį asmenį siųsti į Mokymus Užsakovo pagal Sutartį sumokėti pinigai grąžinami tokia tvarka: gavus Užsakovo pranešimą likus iki Mokymų pradžios daugiau nei 21 dienai – 50% nuo Užsakovo sumokėtos Kainos dalies, neįskaitant avansinės įmokos; nuo 20 iki 16 dienų – 25% nuo Užsakovo sumokėtos Kainos dalies, neįskaitant avansinės įmokos; likus 10 ir mažiau dienų – pinigai negrąžinami. Vykstančiajam asmeniui susirgus (ligos atveju pateikus medicininę pažymą), pinigų grąžinimo sąlygos Šalių sutariamos atskirai raštu.
  8. Mokymo paslaugų pirkėjas gali pasinaudoti papildoma Pinigų grąžinimo garantija:

8.1 Užsakovas apsispręsti susigrąžinti pinigus gali per 7 dienas nuo mokymų pradžios, t.y. sudalyvavęs dviejose kursų pamokose. Užsakovui nepriėmus sprendimo po dviejų pirmų pamokų – pinigų grąžinimo garantija netaikoma.

8.2 Pirmųjų dviejų pamokų lankomumas turi būti 100%.

8.3 Norint pasinaudoti pinigų grąžinimo garantija, turi būti sumokėta:

          8.3.1 kalbų kursai suaugusiems, paruošiamieji kursai egzaminams – už visą kursą iš karto.

          8.3.2 kalbų ir korepetitoriavimo kursai vaikams ir paaugliams, abiturientų kursai – už 3 mėnesius iš karto.

8.4 Iš grąžinamos pinigų sumos yra išskaičiuojamas dviejų pamokų mokestis, kuriose mokinys sudalyvavo.

8.5 Pinigų grąžinimo garantija netaikoma mokymams, kuriems papildomai teikiama apgyvendinimo paslauga.

KALBA Multiple Natures sistemos 100% pasitenkinimo garantijos taisyklės

 1. UAB “Kalba.lt” siekdama užtikrinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis KALBA Multiple Natures sistemai suteikia 100% pasitenkinimo garantiją. Jeigu klientas pareiškia, kad KALBA Multiple Natures sistema neatitiko jo lūkesčių, UAB „Kalba.lt“ įsipareigoja grąžinti visus sumokėtus pinigus:

a. Jei klientas atlikęs testą, bet dar neatvykęs į konsultaciją pareiškia, kad liko nepatenkintas testo formatu arba teste pateiktais klausimais.
b. Jei individualios arba grupinės konsultacijos pradžioje klientas iškelia lūkesčius šio testo rezultatams, kurių pasiekti pasak sertifikuoto KALBA Multiple Natures konsultanto neįmanoma.
c. Jei konsultacijos metu arba per 3 (tris) valandas nuo konsultacijos pabaigos pareiškia, kad jo netenkina testo rezultatai aiškiai argumentuodamas, kurie lūkesčiai nebuvo patenkinti.

2. Pinigai už KALBA Multiple Natures sistemą negrąžinami:

a. Jei klientas iškelia nepagrįstus lūkesčius rezultatams, apie kuriuos nėra užsiminta jokioje UAB “Kalba.lt” platinamoje informacinėje medžiagoje.
b. Jei klientas savo ruožtu nusprendžia, kad rezultatai yra netinkami ir nepriimtini, nepateikdamas aiškių ir konkrečių argumentų.
c. Jei klientas reiškia pretenzijas vėliau nei po 3 valandų nuo konsultacijos pabaigos.

3. Ginčai dėl pinigų grąžinimo už KALBA Multiple Natures sistemą sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.