Homepage
Language courses Study abroad Business Other services About us

Pinigų grąžinimo sąlygos

  1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos atsisakyti įsigytų paslaugų, pateikdamas Pardavėjui pareiškimą. Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine Sutarties atsisakymo forma.
  2. Kai paslaugos pagal Sutartį nebuvo pradėtos teikti, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas.
  3. Kai paslaugos, Pirkėjo prašymu, buvo pradėtos teikti nepasibaigus 14-ame punkte nustatytam Sutarties atsisakymo terminui, Pirkėjas, kuris atsisako Sutarties, privalo atlyginti Pardavėjui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Pirkėjas pateikė Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą.
  4. Jei Pirkėjas, pasinaudodamas numatyta teise, Sutartį nutraukia vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos – Pirkėjas privalo pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Pardavėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir 1 (vieno) mėnesio mokymo kainos dydžio sumą, kuri laikytina kompensaciją išlaidų, kurias Pardavėjas patyrė, norėdamas įvykdyti Sutartį, iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Pirkėjo momento.
  5. Pirkėjui neatvykus į mokymo užsiėmimą arba pavėlavus į užsiėmimą ilgiau nei 20 min., Pardavėjo paskirtas dėstytojas turi teisę atsisakyti jam vesti atitinkamą užsiėmimą ir dėl šios priežasties neįvykęs užsiėmimas nėra kompensuojamas (Pirkėjas privalo mokėti visą pasirinkto mokymo kainą, įskaitant įkainį už užsiėmimą, kuris neįvyko dėl šiame punkte aptartų priežasčių) ir nėra įvykdomas kitu laiku.
  6. Mokymų, į kuriuos papildomai įtraukta apgyvendinimo paslauga, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį bei atsisakyti Vykstantį asmenį siųsti į Mokymus raštiškai informuodamas Pardavėją. Tokiu atveju, Pirkėjo sumokėta avansinės įmokos dalis 200 Eur (du šimtai eurų) lieka Pardavėjui, o likusieji sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui. Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria, kad šiame punkte numatytu atveju negrąžinama pinigų suma yra laikoma kompensacija išlaidų, kurias Pardavėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, patyrė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Pirkėjo momento.
  7. Kai Pirkėjas Sutartį nutraukia iki Mokymų pradžios ir atsisako Vykstantį asmenį siųsti į Mokymus, jam pagal Sutartį sumokėti pinigai grąžinami tokia tvarka: gavus Pirkėjo pranešimą likus iki Mokymų pradžios daugiau nei 21 dienai – 50% nuo Pirkėjo sumokėtos Kainos dalies, neįskaitant avansinės įmokos; nuo 20 iki 16 dienų – 25% nuo Pirkėjo sumokėtos Kainos dalies, neįskaitant avansinės įmokos; likus 10 ir mažiau dienų – pinigai negrąžinami. Vykstančiajam asmeniui susirgus (ligos atveju pateikus medicininę pažymą), pinigų grąžinimo sąlygos Šalių sutariamos atskirai raštu.

KALBA Multiple Natures sistemos 100% pasitenkinimo garantijos taisyklės

  1. UAB “Kalba.lt” siekdama užtikrinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis KALBA Multiple Natures sistemai suteikia 100% pasitenkinimo garantiją. Jeigu klientas pareiškia, kad KALBA Multiple Natures sistema neatitiko jo lūkesčių, UAB „Kalba.lt“ įsipareigoja grąžinti visus sumokėtus pinigus:

a. Jei klientas atlikęs testą, bet dar neatvykęs į konsultaciją pareiškia, kad liko nepatenkintas testo formatu arba teste pateiktais klausimais.
b. Jei individualios arba grupinės konsultacijos pradžioje klientas iškelia lūkesčius šio testo rezultatams, kurių pasiekti pasak sertifikuoto KALBA Multiple Natures konsultanto neįmanoma.
c. Jei konsultacijos metu arba per 3 (tris) valandas nuo konsultacijos pabaigos pareiškia, kad jo netenkina testo rezultatai aiškiai argumentuodamas, kurie lūkesčiai nebuvo patenkinti.

2. Pinigai už KALBA Multiple Natures sistemą negrąžinami:

a. Jei klientas iškelia nepagrįstus lūkesčius rezultatams, apie kuriuos nėra užsiminta jokioje UAB “Kalba.lt” platinamoje informacinėje medžiagoje.
b. Jei klientas savo ruožtu nusprendžia, kad rezultatai yra netinkami ir nepriimtini, nepateikdamas aiškių ir konkrečių argumentų.
c. Jei klientas reiškia pretenzijas vėliau nei po 3 valandų nuo konsultacijos pabaigos.

3. Ginčai dėl pinigų grąžinimo už KALBA Multiple Natures sistemą sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.