Homepage
Language courses Study abroad Business Other services About us
KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje pateikiame informaciją apie UAB Kalba.lt vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą:

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kuri leidžia mums Jus identifikuoti.

Vykdydami atrankas į UAB Kalba.lt esančias laisvas darbo vietas, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis:

Informacija apie kandidatą:

vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, pašto adresas, telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas.

Asmens duomenų saugojimo terminas vykstant atrankoms į kandidato pasirinktą (-as) darbo vietą (-as); pasibaigus atrankoms, ne ilgiau kaip 3 metus.

Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške pateiktus duomenis numatytu tikslu mes laikome gautu, kai mums pateikiate savo CV, ir kitus dokumentus.

Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV, gauname iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos portalų, socialinių tinklų ir kitų darbo paieškos paslaugas teikiančių subjektų, mes darome prielaidą, kad esate gavęs/usi visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs/usi savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokias paslaugas teikiančiam subjektui.

Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Jus.

Jeigu pasibaigus atrankai mes nepasirinksime Jūsų kandidatūros ir nesudarysime su Jumis darbo sutarties, tuomet, negavę Jūsų sutikimo dėl duomenų tolimesnio saugojimo kandidatų duomenų bazėje, visus atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis sunaikinsime.

 

Jeigu Jūs pageidausite būti įtrauktas į mūsų kandidatų duomenų bazę ir gauti informaciją apie ateityje mūsų vykdomas darbuotojų paieškas ir atrankas, gavę Jūsų sutikimą, kandidatų duomenų bazėje tvarkysime toliau nurodytus duomenis:

Informacija apie kandidatą: 
vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas,  pašto adresas, telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas.

Asmens duomenų saugojimo terminas ne ilgiau kaip 3 metus.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų įtraukiami ir tvarkomi kandidatų duomenų bazėje, pasibaigus atrankoms.

Tuo pačiu galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės. Nesutikimas ar sutikimo atšaukimas netrukdo dalyvauti kitose mūsų vykdomose darbo vietos atrankose.

Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų – kuomet atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą, pateikiate savo CV, kandidato anketą ir kitus kandidatavimo dokumentus.

Minėtą informaciją apie Jūsų kandidatūrą ir dokumentus taip pat galime gauti iš darbo paieškos ir atrankos paslaugas teikiančių subjektų.

Pasibaigus Politikoje nurodytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Jūsų duomenis sunaikinsime per 1 savaitę.

Ilgesnis, negu nurodyta šioje Politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas kai:
asmens duomenys yra būtini ginčo/skundo atveju; esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje.

Pagal įstatymą turite teisę:
Prašyti informacijos apie tai, ar mes turime Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, kokia tai informacija ir kodėl ją laikome/naudojame.
Paprašyti pakoreguoti mūsų turimus asmens duomenis apie Jus.
Galite paprašyti pašalinti tokius asmens duomenis, kuriuos mums toliau tvarkyti nėra jokio pagrįsto tikslo. Taip pat, galite prašyti pašalinti Jūsų asmens duomenis, dėl kurių apdorojimo paprieštaravote.
Galite paprieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuomet remiamės teisėtu interesu ir yra tam tikra konkreti situacija, dėl kurios norite prieštarauti duomenų tvarkymui šiuo pagrindu.
Paprašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Galite mūsų paprašyti nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, tarkime, jei norite, kad nustatytume jų tikslumą ar jų tvarkymo priežastį.
Paprašyti perduoti Jūsų asmens duomenis elektronine ar kita forma Jums ar kitai šaliai (paprastai vadinamai teise į „duomenų perkeliamumą“). Tokiu būdu galite iš mūsų pasiimti savo duomenis ir turėti galimybę duoti savo duomenis kitai šaliai.
Atsiimti sutikimą. Jei pateikėte savo sutikimą rinkti, tvarkyti ar perduoti savo asmens duomenis konkrečiu tikslu, turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą. Sužinoję, kad atsiėmėte savo sutikimą, daugiau nebetvarkysime Jūsų informacijos tuo tikslu ar tikslais, dėl kurių iš pradžių davėte sutikimą, nebent turėtume kitą juridinį pagrindą tai padaryti pagal įstatymus.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nedelsdami, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kuriuos atlikome pagal Jūsų pateiktą prašymą. 

Atsižvelgiant į prašymų skaičių, mes turime teisę laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Visais kandidatų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti el. pašto adresu: [email protected]